dec 2014: Veilig Thuis meldpunt: 0800-2000

dec 2014: Veilig Thuis meldpunt: 0800-2000

Veilig Thuis: 0800-2000

veilig_thuis_logo

Persbericht van Gemeente Stichtse Vecht:

Vanaf 1 januari 2015 is er één meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling: ‘Veilig Thuis: advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling’. Het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) gaan samen, zodat de aanpak van geweld in huiselijke kring en de aanpak van kindermishandeling worden geïntegreerd. Veilig Thuis is vanaf 1 januari 2015 24/7 bereikbaar via 0800-2000.

Veilige omgeving

Veilig Thuis is er voor iedereen die hulp nodig heeft omdat het thuis niet veilig is: kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffers, plegers, familie, buren en andere omstanders. Zij kunnen terecht bij Veilig Thuis voor advies en ondersteuning. Veilig Thuis zet zich in voor een plek die geborgen en vertrouwd moet zijn maar dat nu even niet is. Samen met de cliënt en het gezin werkt Veilig Thuis aan een veilige omgeving door onveilige situaties te doorbreken en mensen in beweging te zetten. Medewerkers van Veilig Thuis kunnen doorverwijzen en toeleiden naar de juiste hulp.

Eén punt

Met de decentralisaties in het sociaal domein worden gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de organisatie van Veilig Thuis. De werkwijze van de gemeenten kenmerkt zich door een integrale aanpak: één huishouden, één plan. Iedereen kan straks bij één punt terecht met zorgen en vragen over en meldingen van zowel huiselijk geweld als kindermishandeling. Ook professionals kunnen bij Veilig Thuis terecht als zij op zoek zijn naar advies, overleg of willen melden volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is het aanspreekpunt voor acute situaties, crisisinterventies en voor een snelle eerste inschatting van de veiligheid en is 24/7 bereikbaar.

Zorg voor jeugd dichtbij in de gemeente

Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Als er specifieke vragen of zorgen zijn over de opvoeding of de situatie van hun kind, dan is de gemeente het eerste aanspreekpunt. Heel veel vragen kunnen lokaal worden beantwoord. Bij een onveilige opvoedingssituatie – of een dreigende criminele carrière- sluit een gebiedsgebonden SAVE-team aan bij de gemeente.

Gebiedsgebonden SAVE-teams

In deze SAVE-teams werken breed geschoolde allround medewerkers. De expertises op het gebied van onderzoek naar de bedreigde ontwikkeling van kinderen en kindermishandeling, crisisinterventie, jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn in één team verenigd voor een specifiek gebied. Hierbij wordt dus intensief samengewerkt met de lokale teams. We doen dit aan de hand van onze benaderingswijze SAmenwerken aan VEiligheid (SAVE). Ook de expertise die bijvoorbeeld nodig is in het omgaan met jeugdigen en ouders met een licht verstandelijke beperking is in de teams geborgd.

Afspraken vastgelegd

Deze maand zijn de afspraken over de samenwerking tussen de SAVE-teams en de gemeenten door alle wethouders van de gemeenten in de provincie Utrecht en van Weesp en Wijdemeren en de SAVE-partners – Bureau Jeugdzorg Utrecht, de William Schrikker Groep en de Raad voor de Kinderbescherming Midden-Nederland – ondertekend.

Ook het Leger des Heils Jeugdbescherming en de Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming gaan alvast wel mee doen met de SAVE-aanpak, maar ondertekenen later in 2015 de afspraken.

Het ondertekenen van de samenwerkingsafspraken is een belangrijke mijlpaal in de overdracht van de jeugdzorg naar gemeenten. De provincie Utrecht heeft het Bureau Jeugdzorg Utrecht de afgelopen periode de ruimte gegeven om de SAVE-werkwijze te ontwikkelen en ondersteunt met financiële middelen.

Hiermee is een belangrijke basis gelegd waarmee ouders en kinderen in 2015 lokaal, dicht bij huis, passende hulp kunnen krijgen bij hun specifieke vraag. Daar waar sprake is van onveiligheid sluiten de SAVE-teams naadloos aan.

Veilig Thuis is vanaf 1 januari 2015 24/7 bereikbaar via 0800-2000. Meer informatie vindt u op www.veiligthuisutrecht.nl

Related Posts

No posts were found for display

About Author