januari: Bomenoverlast bij zeskant wijkpark

januari: Bomenoverlast bij zeskant wijkpark

Sinds juli 2015 heeft een bewoner namens (en ondersteund door 16 handtekeningen van) direct aanwonenden aan het wijkpark Valkenkamp correspondentie gevoerd met de gemeente Stichtse Vecht (afd. Bestek, Beheer en Uitvoering) inzake overlast bomen aan de rand van het park.

Het betreft met name de volgende klachten:

  • Minder dag- en zonlicht in aanpalende tuinen en woningen
  • Geluidsoverlast bij harde wind
  • Gevoel van tekort aan veiligheid omdat er steeds vaker sprake is van harde wind waardoor takken kunnen afbreken en bomen kunnen omvallen

De vraag was of de bomen gesnoeid dan wel getopt zouden kunnen worden

Het antwoord van de afdeling wijken en kernen was volgens de wijkcommissie Valkenkamp onbevredigend en zij heeft op haar beurt schriftelijk kritiek geleverd op de wijze waarop de gemeente geantwoord heeft op de klacht van de omwonenden.

De kritiek van de wijkcommissie was met name gericht op de wijze waarop de gemeente met de klachten is omgegaan.

Helaas heeft (ook) de wijkcommissie eveneens nul op het request gekregen t.a.v. oplossing/tegemoetkoming van de overlastklachten.

De gemeente volhardt namelijk in haar (rigide) standpunt dat zij uitgaat van hun Bomenbeleidsplan en hun beheerplan wijkpark Maarssenbroek.

Als volgt kort samengevat:

Dit beleid betekent dat de belangrijkste boombeplantingen beschermd zijn en dat kappen (hier werd niet om gevraagd!) afbreuk doet aan het ontwerp van het park.

Snoeien van de bomen zou niet aan de orde zijn omdat het voor een gezonde groei op dit moment niet nodig zou zijn. Bovendien is snoeien van bomen voor de gemeente een cyclisch proces en deze bomen hebben geen ontwikkeling van slechte takken of dood hout.

Rigoreus snoeien en toppen zou tot technische problemen leiden die juist onveiligheid zouden bevorderen

Met de volgende toevoeging:

Vanuit de woningen heeft men een unieke kijk op het park (inmiddels zijn er hoge erfafscheidingen verrezen die de woningen onttrekken aan het parkā€¦..) en het wonen aan een park geeft een grote meerwaarde aan de woning dus waardevermeerdering vastgoed.

Het omvallen van bomen zoals recent bij fietsbrug en speelplaatsje t.h.v. nr. 335-350 zouden zijn ontstaan door werkzaamheden, slechte ontwikkeling stabiliteitswortels in combinatie met de zeer extreme wind.

Related Posts

No posts were found for display

About Author